Publications banner

Publications

Publications

  • Laparoscopic hernia repair
    Surg Endosc (1997), 11(5):607 Archontakes AI, Danielides L, Paraskevopoulos J, Serafetinides E, Boscainos P, Minopoulos GJ.


  • Laparoscopic varicocele ligation
    Surg Endosc (1997), 11(5):607 Archontakes AI, Danielides L, Serafetinides E, Paraskevopoulos J, Boscainos P, Zagoras D.


  • Page
  • 1